Algemene voorwaarden

Bekijk deze algemene voorwaarden voordat je member wordt. Heb je daarna nog vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn per mail, telefoon en app goed bereikbaar.

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Klassiek Pilates en het lid (member) en maken daar onlosmakelijk deel van uit.

1.2   Onderstaande bepalingen kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht, kan je aan de datum die onderaan de pagina staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Tevens wordt het lid per e-mail op de hoogte gebracht indien er wijzigingen worden aangebracht.

1.3   Nederlands Recht is ook op de overeenkomst tussen Klassiek Pilates en het lid van toepassing.

1.4   Klassiek Pilates is onderdeel van Pilates Club, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27377864.

1.5   Het lid verklaart bij het aangaan van een lidmaatschap door het aanmaken c.q. het in gebruik nemen van een account op de website, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij een overeenkomst te hebben gesloten met Klassiek Pilates.

1.6   Alle bepalingen zijn van toepassing op de website pilatesclub.nl.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP (MEMBERSHIP/ ABONNEMENT)

2.1   Het lidmaatschap komt tot stand na het inschrijven via de website. De inschrijving komt tot stand door middel van het door aanvrager volledig en waarheidsgetrouw aanmaken van een account via de website.

2.2   Het lidmaatschap en het account is persoonsgebonden, en is beperkt tot wat tussen het lid en Klassiek Pilates is overeengekomen.

2.3   Ieder lid van Klassiek Pilates verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Klassiek Pilates binnen dertig dagen nadat de wijziging heeft plaats gevonden te voorzien van correcte en recente persoonsgegevens door het wijzigen van de gegevens op zijn/haar eigen account op de website.

2.4   Zodra het lidmaatschap een feit is, heeft het lid het recht om de content te bekijken die door Klassiek Pilates wordt verleend, binnen het overeengekomen kader (platform).

2.5   Klassiek Pilates behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen op verzoek van het lid. Het lid kan een verzoek indienen tot het beëindigen van het lidmaatschap via zijn/ haar eigen account of door een e-mail te sturen naar info@klassiekpilates.nl. Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt alleen op verzoek van het lid het account van het lid verwijderd van de website. Het lid ontvangt hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Artikel 3: TARIEVEN

3.1   De actuele tarieven staan vermeld op de website.

3.2   Klassiek Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven aan te passen. Deze aanpassing geschiedt maximaal twee keer per jaar.

Artikel 4: BETALING

4.1   Betaling van al hetgeen aan Klassiek Pilates verschuldigd is, dient vooraf te geschieden via de ingestelde betaalmethode Het lid ontvangt een bevestiging van betaling indien hij/zij dit aangeeft. Betaling via de website is goed beveiligd maar wel op eigen risico.

4.2   Voldoet het lid binnen zeven dagen na aanvang van de betreffende betalingsperiode niet aan enige op hem/haar jegens Klassiek Pilates rustende betalingsverplichtingen, dan is Klassiek Pilates gerechtigd het lid op grond van dit verzuim de toegang tot Klassiek Pilates te ontzeggen totdat de algehele betaling, indien van toepassing verhoogd met buitengerechtelijke kosten en rente, heeft plaatsgevonden.

4.3   Voldoet het lid binnen dertig dagen na aanvang van de betreffende betalingsperiode niet aan enige op hem/haar jegens Klassiek Pilates rustende betalingsverplichtingen, dan is Klassiek Pilates gerechtigd een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen te geven. Dit kan zonder ingebrekestelling gebeuren. Het lid is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1   Als het lid een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst zijn/haar (huis)arts. Bij een positief advies van de (huis)arts kan het lid, op eigen risico, deelnemen aan de video’s. 

5.2   Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Klassiek Pilates, in strijd met wettelijke gedragsbepalingen en/ of in strijd met algemeen aanvaarde gedragsbepalingen (zoals racistische uitingen die jegens anderen schade kunnen oplopen), geeft Klassiek Pilates recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen. Tevens wordt daarmee het lidmaatschap beëindigt en wordt het lid de toegang tot Klassiek Pilates ontzegt, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van reeds betaalde gelden.

5.3   Klassiek Pilates sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid en/ of schuld van Klassiek Pilates. Deelname aan lessen is op eigen risico.

5.4   Het lid vrijwaart ter zake Klassiek Pilates voor elke aansprakelijkheid ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade- uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Klassiek Pilates ter zake uitkeert en het lid voldoet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 6: OVERIGE BEPALINGEN

6.1   In het geval de voorwaarden van Klassiek Pilates niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Klassiek Pilates het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend.

6.2   Klassiek Pilates behoud zich het recht voor tussentijds het aanbod te wijzigen. Het actuele aanbod wordt verstrekt via de website.

6.3   In geval van minderjarigheid is een akkoord van een ouder of voogd vereist.

6.4   Klassiek Pilates behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussen haar en het lid tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Oorspronkelijke datum uitgave Privacy Policy: 30 april 2020. Laatste update: 17 februari 2021.

Veelgestelde vragen

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.